Spark

Spark logo icon

Energetisch welzijn voor bedrijven

Design icon

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze Disclaimer is van toepassing op het gebruik van www.teamspark.be, de website van:
Spark BV
Pater Damiaanstraat 20
8500 Kortrijk
Ondernemingsnummer 0791.319.961
btw-nummer 0791.319.961
RPR Gent (afdeling Kortrijk)
Hierna genoemd ‘Spark’

Spark behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen en zal deze steeds op haar website publiceren. Spark raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken.

Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 28 februari 2023.

Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt Spark u deze website te verlaten.


ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden gaan uit van: 

Spark BV

Pater Damiaanstraat 20

8500 Kortrijk

Ondernemingsnummer 0791.319.961

btw-nummer 0791.319.961

RPR Gent (afdeling Kortrijk)

We begeleiden organisaties op maat in het kader van gezondheidscoaching en welzijnsbeleid op het werk. De prestaties van SPARK BV zijn steeds te kaderen in een welzijnsdoel.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel tegenstelbaar aan SPARK BV indien zij deze voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. 

Deze algemene voorwaarden worden bij iedere offerte gevoegd. In geval van conflict tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de algemene voorwaarden hebben de bepalingen van de offerte voorrang.  

Partijen erkennen deze bepalingen grondig onderhandeld te hebben, met een evenwichtige overeenkomst als resultaat. 

Voor zover de opdrachtgever algemene voorwaarden voor zijn dienstverleners heeft, worden zij integraal uitgesloten, ook als deze later aan SPARK BV zouden worden bezorgd.  

SPARK BV behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde versie zal pas op reeds lopende overeenkomsten van toepassing worden voor zover deze nieuwe voorwaarden uitdrukkelijk door de opdrachtgever worden aanvaard.

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst op 20 maart 2023 geüpdatet.

2. Offerte

Een offerte van SPARK BV is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij SPARK BV en is slechts geldig ten aanzien van de onderneming/persoon/personen aan wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) dagen na datum van de offerte . SPARK BV heeft vóór de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever het recht om fouten in een offerte recht te zetten of de offerte in te trekken. De offerte is gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt.

Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Bij opmaak van deze nieuwe offerte zullen prijzen opgenomen worden die gelden op het moment van het opmaken van deze nieuwe offerte. 

Kennelijke fouten in de offerte binden SPARK BV niet. 

Indien de opdrachtgever vragen heeft over het aanbod of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen dat de opdrachtgever steeds voorafgaand aan de bevestiging van de offerte contact opneemt met SPARK BV.

Offertes omvatten enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk en zeker ingevolge een wijziging van de opdracht door de opdrachtgever. 

De aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte is onherroepelijk, dit uiteraard behoudens de opties tot beëindiging van deze overeenkomst overeenkomstig deze algemene voorwaarden of de wet. 

3. Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen

Een overeenkomst komt tot stand bij ontvangst van de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. 

SPARK BV zal evenwel pas tot uitvoering van de opdracht overgaan indien ook het eventueel gevraagde voorschot  is betaald op de bankrekening van SPARK BV.

Eventuele door de opdrachtgever of SPARK BV gevraagde aanvullingen of andere wijzigingen van de opdracht zijn eveneens pas geldig na schriftelijke voorafgaandelijke aanvaarding hiervan door SPARK BV. Deze wijzigingen kunnen uiteraard ook een invloed hebben op het kostenplaatje.

Door zijn aanvaarding erkent de opdrachtgever volledig geïnformeerd te zijn over alle aspecten van de diensten. 

4. Verwerking van persoonsgegevens

SPARK BV verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, in het bijzonder om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. SPARK BV verwijst dienaangaande naar haar privacybeleid, dewelke steeds via de website van SPARK BV kan worden geconsulteerd. Het privacybeleid kan ook steeds op eerste verzoek worden bekomen. 

Wanneer de opdrachtgever persoonsgegevens doorgeeft aan SPARK BV, zorgt zij ervoor dat deze persoonsgegevens rechtmatig worden doorgegeven. 

De opdrachtgever-onderneming geeft aan SPARK BV de toestemming om diens handelsnaam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten zoals op haar website of in brochures voor prospects.

5. De opdracht 

De opdrachtgever verklaart en staat ervoor garant dat is voldaan aan alle wettelijk opgelegde procedures inzake eventuele aanbesteding en gunning van deze opdracht aan SPARK BV, zodat dit nooit een geldige reden kan vormen voor de niet-uitvoering van de verbintenis in hoofde van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever meerdere contactpersonen heeft, is SPARK BV gerechtigd op instructie van één van die personen te handelen, tenzij anders overeengekomen.  

6. Uitvoering

Partijen zijn geen exclusiviteit overeengekomen. Als zelfstandig dienstverlener is SPARK BV volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. SPARK BV zal haar eigen materialen gebruiken, tenzij anders overeengekomen. SPARK BV verbindt er zich toe de prestaties te leveren met de nodige deskundigheid en wetenschappelijk onderbouwing. SPARK BV zal al haar knowhow ter beschikking stellen om de opdracht te volbrengen. 

Duur/datum en plaats van uitvoering is zoals aangegeven in de offerte. Uitvoeringstermijnen zijn evenwel steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de offerte.  Wij spannen ons evenwel steeds in om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. 

Plaats van uitvoering is doorgaans bij de opdrachtgever. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat in een adequate ruimte wordt voorzien.  

Teneinde deze opdracht correct te kunnen uitvoeren, verbindt de opdrachtgever er zich toe alle nodige informatie, input, bijstand, faciliteiten en medewerking te verlenen. Wij moeten kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal dit doen op eerste verzoek van SPARK BV. Partijen zullen elkaar tijdig informeren over elke moeilijkheid die de stipte uitvoering van de opdracht kan verstoren. SPARK BV kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de opdrachtgever de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de opdrachtgever. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie. Ook is SPARK BV alsdan steeds gerechtigd deze overeenkomst/haar prestaties op te schorten.

7. Annulatie of uitstel van de opdracht door de opdrachtgever

Annulatie of uitstel van het geplande traject:

  • Annulatie of uitstel ≤ 10 kalenderdagen voor de start van de gevraagde dienstverlening: 100 % van het factuurbedrag blijft verschuldigd

  • Annulatie of uitstel ≤ 20 kalenderdagen voor de start van de gevraagde dienstverlening: 50 % van het factuurbedrag blijft verschuldigd

  • Annulatie of uitstel > 20 kalenderdagen voor de start van de gevraagde dienstverlening: er wordt geen annulatiekost in rekening gebracht.

Indien er meer dan 3 fysieke of online meetings hebben plaatsgevonden, na het intake gesprek, om een traject op te starten, zal een forfaitair bedrag van 300 EUR gefactureerd worden.

Annulatie of uitstel van een geplande sessie (deel van een traject): 

  • Annulatie of uitstel ≤ 10 kalenderdagen voor de start van de gevraagde dienstverlening: 100 % van het factuurbedrag voor die sessie blijft verschuldigd

  • Annulatie of uitstel ≤ 20 kalenderdagen voor de start van de gevraagde dienstverlening: 50 % van het factuurbedrag voor die sessie blijft verschuldigd

  • Annulatie of uitstel  > 20 kalenderdagen voor de start van de gevraagde dienstverlening: er wordt geen kost in rekening gebracht. 

De gemaakte en nog te maken kosten (zoals voor reeds bestelde of aangekochte materialen, huur lokalen) voortvloeiende uit verplichtingen die SPARK BV reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht worden steeds integraal doorgerekend.

Afgezien van voormelde kosten, kunnen partijen elkaar niet aansprakelijk stellen voor enige andere onrechtstreekse schade die zij of hun aangestelden zouden ondervinden als gevolg van de (niet)-uitvoering van de opdracht.

8. Samenwerking met derden

SPARK BV kan een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat een voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever nodig is. 

Wanneer SPARK BV een derde partij aanraadt, gaat de opdrachtgever een rechtstreekse overeenkomst aan met deze derde partij. Het is alsdan aan de opdrachtgever om de voorgestelde partij te bevragen en uiteraard staat het de opdrachtgever nog steeds vrij om met een andere partij in zee te gaan.

De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in afstemming met ons.

9. Overmacht en hardship

Geen van beide partijen is tegenover de andere aansprakelijk, en bovenvermelde annulatiekosten zijn niet verschuldigd, indien een partij door overmacht wordt verhinderd om de geplande dienstverlening uit te voeren. Onder overmacht verstaan we oa: natuurramp, oorlog, opstand, oproer, economische sancties, brand, overstroming, uitzonderlijke strenge klimatologische omstandigheden, ontploffing, overheidsmaatregelen naar aanleiding van een epidemie/pandemie, terrorisme, arbeidsgeschil, staking, patronale staking of elke andere vorm van collectieve actie of conflict, ziekte van de geplande uitvoerder van de opdracht.

Wanneer de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen mits het sturen van een aangetekende brief met ontvangstbewijs. De tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen normaal worden vergoed.

Voor wat betreft de toepassing van hardship verklaart SPARK BV in ieder geval het risico van artikel 5.74, 4° BW niet te hebben genomen.

10. Prijzen en verplaatsingskosten

Al onze prijzen zijn exclusief BTW en in euro. Verplaatsingskosten naar locatie van de opdrachtgever zoals vermeld in de offerte zijn steeds inbegrepen, tenzij anders aangegeven in de offerte. Andere eventuele kosten worden aangegeven in de offerte.

11. Facturatie en betalingstermijn

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag een verwijlrente verschuldigd van 1 % per maand en ook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het achterstallige factuurbedrag met een minimum van € 150. De facturen dienen telkens betaald te worden door storting of overschrijving op de rekening die op de factuur vermeld staat.

Facturatie verloopt zoals aangegeven op de offerte. 

Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien SPARK BV geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever. Indien foutieve informatie, doorgegeven door de opdrachtgever, aanleiding geeft tot verbetering en/of creditering en herfacturatie, zullen de administratiekosten hiervoor in rekening gebracht worden à rato van 15 € per document.

12. Klachten

Klachten worden zo snel mogelijk na de prestatie (de inhoud of kwaliteit van de prestaties). Dit protest moet gemotiveerd geformuleerd worden per aangetekend schrijven of per e-mail gericht aan justin@teamspark.be. Elk protest dat later wordt geformuleerd, is niet meer ontvankelijk. Het indienen van klachten heeft evenwel geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichting.

13. Uitdrukkelijk ontbindend beding

SPARK BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de samenwerking verhinderen zoals:

- schending door de opdrachtgever van diens verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte of enige andere overeenkomst tussen partijen (bv. ontijdige betaling van een factuur, gebrek aan medewerking);

- ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de opdrachtgever. 

De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door SPARK BV worden medegedeeld. 

In geval van ontbinding zal SPARK BV steeds de vooropgestelde contractwaarde vergoed worden,  alsook de gemaakte en nog te maken kosten (zoals voor reeds bestelde of aangekochte materialen of gehuurde ruimtes) voortvloeiende uit verplichtingen die SPARK BV reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht. Dit alles onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

De ontbinding van de overeenkomst door SPARK BV op basis van voormelde gronden brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen van SPARK BV gericht aan ondernemingen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn.  

14. Zelfstandigheid

Tussen opdrachtgever en SPARK BV bestaat geen enkele band van ondergeschiktheid. De dienstverlener handelt en voert uit in volledige vrijheid en onafhankelijkheid, zowel inhoudelijk als organisatorisch of praktisch. SPARK BV draagt alle verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wettelijke (sociaalrechtelijke en fiscale) verplichtingen die op hem rusten als zelfstandige.

15. Intellectuele eigendom

Er worden aan de opdrachtgever geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen. SPARK BV zal het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, op alle door haar opgemaakte documenten en materialen, behouden en dit ongeacht of hiervoor aan de opdrachtgever kosten werden in rekening gebracht. De opdrachtgever aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen. 

Zonder uitdrukkelijke toestemming van SPARK BV kan niets openbaar worden gemaakt of gebruikt. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Elk werk dat door SPARK BV ontwikkeld wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden ingevolge diens toedoen.  

Er kunnen geen beeld- of geluidsopnames worden gemaakt van de uitvoering van de opdrachten, tenzij anders overeengekomen en dit enkel voor gebruik van de eigen medewerkers. In geval van een aanvaarding van dit verzoek, dient de opname in ieder geval verwijderd te worden één jaar na de opname. Dergelijke opnames kunnen in geen enkel geval extern gedeeld worden. 

In geval de opdrachtgever zelf materiaal aanreikt, garandeert de opdrachtgever dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht en dat hij SPARK BV hiervoor zal vrijwaren. 

SPARK BV behoudt zich het recht voor de naar de opdrachtgever doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

16. Discretie en referenties

Partijen verbinden zich er tegenover elkaar toe elke concrete informatie waarvan zij kennis nemen tijdens de samenwerking, discreet te behandelen en geheim te houden en enkel te gebruiken in het kader van de uitvoering van de opdracht. 

Tenzij opdrachtgever expliciet akkoord heeft gekregen van alle deelnemers, worden resultaten niet gedeeld met het management. 

De opdrachtgever is akkoord dat zijn/haar naam door SPARK BV kan gebruikt worden als referentie naar derden toe en verleent zijn akkoord om getuigenissen van diens aangestelden publiek te maken, mits nalezing of visering ervan vóór publicatie.

17. Aansprakelijkheid

De verbintenis tot uitvoering van diensten is in hoofde van SPARK BV is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 

De duur en de kwaliteit van de uitvoering van onze opdracht kan beïnvloed worden door factoren waarop wij geen vat hebben (bv. kwaliteit van de verkregen informatie, de medewerking die wordt verleend, …). 

Wanneer wij voorzien in een groepssessie voorzien wij in generieke oefeningen zonder individuele bevraging van de deelnemers omtrent diens bewegingscapaciteiten. Wij vragen dan ook om in de briefing naar de deelnemers te voorzien in een bericht dat iedere deelnemer zelf zijn of haar bewegingscapaciteiten dient in te schatten en zelf dus moet oordelen wat al dan niet haalbaar is gelet op de eigen gezondheidstoestand. 

De aansprakelijkheid van SPARK BV, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot het factuurbedrag van de factuur/facturen aangaande de gebrekkige prestaties en in ieder geval tot drie keer de contractswaarde . Beide partijen achten dit een redelijke bepaling. 

SPARK BV zal in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden. 

De beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van fraude, bedrieglijk opzet of wanneer de vigerende wettelijke bepalingen een dergelijke beperking niet zouden toelaten.  

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van SPARK BV in elk geval indien de vordering in rechte niet door de onderneming is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden. 

Indien SPARK BV wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van SPARK BV en een derde en/of de opdrachtgever, zal SPARK BV ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van SPARK BV zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de opdrachtgever. 

De opdrachtgever zal SPARK BV vrijwaren tegen vorderingen van derden in verband met of voortvloeiende uit de opdracht ingevolge zijn fout.

18. Niet-afwerving

Opdrachtgever verbindt zich er zich toe om gedurende de duurtijd van de overeenkomst en gedurende een periode van twaalf (12) maanden na de beëindiging ervan, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op gelijk welke wijze of vorm, een werknemer of onderaannemer van SPARK BV af te (laten) werven, mee samen te werken voor gelijke of gelijkaardige opdrachten of dergelijke personen aan te sporen of er toe te bewegen om aan minder gunstige voorwaarden samen te werken met SPARK BV. Hetzelfde geldt voor voormalige werknemers of onderaannemers die tijdens de duur van de overeenkomst wel werkzaam waren voor SPARK BV. Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat, in geval zou komen vast te staan dat deze beperking niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of rechtspraak, deze beperking niet geacht zal worden nietig of ongeldig te zijn, maar dat ze beperkt zal worden tot zover maximaal toegelaten.

19. Wijzigingen en nietigheid

Onderhavige overeenkomst omvat het volledige akkoord tussen de partijen, dat slechts schriftelijk kan gewijzigd worden. De eventuele nietigheid van één van bovenstaande bedingen heeft niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Indien er bij de uitvoering van deze overeenkomst onenigheden ontstaat tussen partijen, zal het Belgisch recht van toepassing zijn en zullen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van SPARK BV bevoegd zijn.