Spark

Spark logo icon

Energetisch welzijn voor bedrijven

Design icon

Privacy policy

Algemeen

Deze privacy policy gaat uit van:
Spark BV
Pater Damiaanstraat 20
8500 Kortrijk
Ondernemingsnummer 0791.319.961
btw-nummer 0791.319.961
RPR Gent (afdeling Kortrijk)
Hierna genoemd ‘Spark’
E-mail: justin@teamspark.be
Website: www.teamspark.be

Deze privacy policy gaat uit van Spark in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op:

 • Categorie 1: de verwerking van persoonsgegevens naar aanleiding van het surfen op de website www.teamspark.be;
 • Categorie 2: de verwerking van persoonsgegevens bij inschrijving op opdrachten;
 • Categorie 3: de verwerking van persoonsgegevens van (de contactpersonen van) leveranciers en andere zakelijke partners.

Spark zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Spark verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Spark wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;
 • hoe ze worden beschermd;
 • met wie ze worden gedeeld;
 • of uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgestuurd;
 • en hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

Spark kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Spark zal de laatste versie van de privacy policy op de website www.teamspark.be publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal Spark u contacteren en uw toestemming afwachten.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 20 maart 2023 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt Spark?

Spark beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.

Spark verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Categorie 1: Voor wat betreft gewone bezoekers van de website:

 • Wanneer u gewoon op onze website surft kan het zijn dat wij gedragsdata vangen zoals uw surfgedrag en IP-adres, doorgaans via cookies;
 • Via het contactformulier kan u ons vragen stellen: hierbij vragen wij uw voornaam, achternaam en telefoonnummer op als verplicht in te voeren informatie.

Categorie 2: Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens bij opdrachten:

 • Van contactpersonen bij opdrachtgevers die coaching bestellen voor hun werknemers/medewerkers:
  • Generieke persoonsgegevens: voornaam, naam, telefoonnummer, functie en e-mailadres.
 • Van coachees verwerken wij (indien van toepassing, enkel voor het geval wij een verwerkingsverantwoordelijke zijn):
  • Generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Bijzondere gegevens, in het bijzonder gezondheidsgegevens.

Categorie 3: Voor wat betreft (de contactpersonen van) leveranciers en andere zakelijke betrokkenen:

 • Generieke persoonsgegevens van leveranciers en andere zakelijke betrokkenen zoals voornaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres, functie.

In dit kadert verwijst Spark eveneens naar haar Cookie Policy dewelke u via deze link kunt raadplegen.

U kunt Spark uw persoonsgegevens bijvoorbeeld overgemaakt hebben door op de Spark website te surfen, door ons te e-mailen enz. Er zijn dus persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden bezorgd, maar er kunnen ook persoonsgegevens automatisch worden verzameld zoals over uw browser, uw interactie de website, uw IP-adres enz.

Vergeet Spark niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Spark relevant is. Spark streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Spark de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Waarvoor gebruikt Spark uw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de cliëntenovereenkomst

Relevante categorieën: 1 en 2

Spark gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten te kunnen aanbieden en in het algemeen voor een degelijk cliëntenbeheer. Zo kan Spark gepast met u communiceren. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en Spark te kunnen uitvoeren.

Bv. wanneer u ons e-mailt, kunnen wij u terugmailen en u gepast aanspreken.

Bv. in het geval we als een verwerkingsverantwoordelijke zouden worden aangeduid van een individuele coachee, wat uitzonderlijk het geval zal zijn, verzamelen wij de nodige gegevens teneinde te kunnen voorzien in de gepaste begeleiding. Hierbij kunnen gezondheidsgegevens verzameld worden. Bv. wij dienen te registreren dat een bepaalde coachee reuma heeft wanneer een coachee ons dit meedeelt, zodat wij de gepaste oefeningen kunnen uitschrijven.

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de leveranciersovereenkomst

Relevante categorieën: 1 en 3

Spark gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om met u te kunnen communiceren omtrent de diensten of producten die u aanbiedt en in het algemeen voor degelijk leveranciersbeheer. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen uw onderneming en Spark te kunnen uitvoeren.

Optimalisatie van de diensten en beveiliging en statistieken

Relevante categorieën: 1, 2 en 3

Uiteraard hebben wij het recht om onze tools en diensten afdoende te beveiligen en optimaliseren. Dit over het algemeen op basis van de gerechtvaardigde belangen van Spark.

Voor de meer dan noodzakelijke cookies zal Spark steeds uw toestemming afwachten. We verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy. Bv. wij kunnen uw surfgedrag op onze website en online training bijhouden teneinde de website-ervaring te personaliseren.

Marketing door Spark

Relevante categorieën: 1, 2 en 3

Wanneer u een cliënt bent van Spark, kan uw e-mailadres, voornaam, naam ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten of producten aan u te promoten of u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Spark.

U kunt ons steeds vragen om dergelijke informatie niet langer te ontvangen. In het kader van direct marketing kunt u steeds uw recht van bezwaar laten gelden.

Bv. Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief of promo zonder dat u cliënt bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres gevraagd worden. In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kunt Spark op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen.

Wettelijke verplichtingen en vrijwaring van rechten

Relevante categorieën: 1, 2 en 3

Daarnaast gebruikt Spark uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn.

Bovendien verwerkt Spark uw persoonsgegevens haar rechten te vrijwaren.

Bv. in geval van een geschil zal hij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen.

Wanneer Spark uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

Spark doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate kunnen treffen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft Spark doorgevoerd?

Spark heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Spark streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. Wees ervan bewust dat interageren via het internet steeds risico’s met zich meebrengt.

Spark’s website kan links, plug-ins, interfaces naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke en het privacybeleid van deze derde partijen zal dus van toepassing zijn.

Met wie deelt Spark uw persoonsgegevens?

Spark deelt uw gegevens met partijen die Spark helpen met de uitvoering van haar diensten bv. IT-providers voor gegevensopslag, haar boekhouder.

Spark maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen en mogen deze gegevens enkel in het kader van de uitvoering van hun diensten gebruiken.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken.

Welke beschermingsmaatregelen heeft Spark doorgevoerd?

Spark heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Spark streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. Wees ervan bewust dat interageren via het internet steeds risico’s met zich meebrengt.

Spark’s website kan links, plug-ins, interfaces naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke en het privacybeleid van deze derde partijen zal dus van toepassing zijn.

Met wie deelt Spark uw persoonsgegevens?

Spark deelt uw gegevens met partijen die Spark helpen met de uitvoering van haar diensten bv. IT-providers voor gegevensopslag, haar boekhouder.

Spark maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen en mogen deze gegevens enkel in het kader van de uitvoering van hun diensten gebruiken.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken.

Gaan uw persoonsgegevens buiten de EER?

Spark kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EER, zal Spark de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Doorgaans worden uw persoonsgegevens buiten de EEA overgedragen op basis van de standard contractual clauses zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

 1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Spark stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.
 2. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of een verwerking laten beperken (bijvoorbeeld wanneer Spark de juistheid van uw persoonsgegevens gaat controleren) of uw toestemming intrekken (indien van toepassing).
 3. Recht van bezwaar U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en Spark dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen. Bijvoorbeeld in het kader van direct marketing.
 4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 5. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van de maatschappelijke zetel van Spark, tenzij dwingende wetgeving die zou verbieden.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met Spark via justin@teamspark.be. U kunt Spark ook steeds berichten via gewone post op het adres hierboven vermeld.

Spark zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan zal Spark u hierover berichten.